הסכם משתמשי קצה

חלק I – כללי – רישיון ותנאי השימוש הסכם זה ("ההסכם") צריך להקרא על ידך ("המשתמש" או "אתה") בכללותו, יחד עם כל יתר ההתניות והתנאים של BackgammonMasters.com. שים לב שהסכם זה מהווה התחייבות חוקית לכל דבר, בינך ובין ג'.ד. לאקי סקיל בע"מ (JD Lucky Skill Ltd שיכונה להלן: BackgammonMasters.com), הבעלים והמפעיל של אתר האינטרנט בכתובת www. BackgammonMasters.com ("האתר"). בכך שאתה משחק במשחקים (כהגדרתם להלן) או בכך שאתה לוחץ על לחצן "כן" בהתקנת התוכנה שלנו, הנך מאשר כי קראת הסכם זה.
כאשר אתה נרשם לשם הצטרפות ל-BackgammonMasters.com, הנך מסכים לקיים הסכם זה ומאשר כי אי קיום ההסכם על ידך עלול לגרום לפסילה, סגירת החשבון, חילוט כספים ו/או נקיטת צעדים משפטיים נגדך, כפי ש-BackgammonMasters.com ימצא לנכון וכפי שמפורט להלן בהסכם זה. אם יתעוררו אצלך שאלות כלשהן בנוגע למשמעות או לכללים המופיעים בהסכם זה, אנו מציעים שתתייעץ עם יועץ משפטי בלתי תלוי בטרם תלחץ על לחצן "כן" בעת התקנת התוכנה ו/או לפני שתמשיך בתהליך הרישום. הנך מאשר כי אם תקבל על עצמך הסכם זה כאשר הנך נרשם לקבלת השירותים שלנו, לא תוכל מאוחר יותר לבטל את רישומך, על אף שתוכל לבטל הסכם זה ולסגור את חשבונך על פי סעיף II – 2 ביטול, להלן.

מובהר בזאת כי:
 • אין החברה המארגנת, BackgammonMasters.com, צד למשחק ו/או להימור.
 • אין ביכולתם של צדדי ג' להשתתף בהימור על תוצאות המשחק.
 • סכום המשחק מוגבל בהתאם לקביעת השחקנים.
 • BackgammonMasters.com עושה כל שביכולתה על מנת למנוע מקטינים להשתתף במשחק.


  1.       המצב הקיים (as-is)

  התוכנה זמינה להורדה באתר ("התוכנה") וניתנת לך ברישיון מאת BackgammonMasters.com, על בסיס שאינו בלעדי ושאינו ניתן להעברה לשימושך הפרטי בלבד, כפי שהיא, במצבה הנוכחי (as-is). התוכנה מוצעת לך אך ורק על מנת לאפשר לך גישה לשירותים ועל מנת לשחק במשחקים.  BackgammonMasters.com אינו נותן אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת בקשר לתוכנה, לאתר ולמשחקים, כל אלה ניתנים לך על בסיס מצב נוכחי ("as-is") וזמינים כפי שהם ("as available"), ואיננו מעניקים לך שום אחריות או יצוג כלשהו בנוגע לאיכותם, התאמתם למטרה, שלמותם או דיוקם. על אף המאמצים של BackgammonMasters.com לספק לכל המשתמשים תוכנה באיכות הטובה ביותר, BackgammonMasters.com לכך שהאתר והשירותים יתנהלו ללא הפרעות, באופן סדיר או ללא טעויות, כי פגמים יתוקנו או כי השירותים המצויים בו יהיו נקיים מווירוסים או מתקלות (באגים). 
  BackgammonMasters.com לא תשא באחריות לנזקים שנגרמו על ידי התוכנה, המשחקים או השירותים.

  2.      תנאי ההשתתפות במשחקים

  המשתמשים הבאים אינם רשאים לעשות שימוש בתוכנה או להשתתף במשחקים:

  א. אנשים שגילם מתחת ל-18 שנה.
  ב. אנשים הנחשבים קטינים בשטח השיפוט החל עליהם.
  ג. אנשים המתחברים לאתר משטחי שיפוט שבהם ההתחברות אינה חוקית.
  ד. אנשים אשר חשבונותיהם הוקפאו על ידי BackgammonMasters.com, באופן זמני או לצמיתות.

  משתתפים במשחקים אשר נרשמים כגוף עסקי, צריכים להיות בעלי הרשאה לייצג את העסק שלהם בהסכם זה. כל משתתף אשר ייצג גוף עסקי באופן כוזב, ישא לבדו באחריות לנזקים כלשהם ל- BackgammonMasters.com או לגוף העסקי אותו הוא יצג. כל המשתתפים במשחקים מבינים ומסכימים לכך ש-BackgammonMasters.com אינו מסוגל לספק לכם ייעוץ משפטי כלשהו או הבטחות כלשהן וכי בכל עת, זוהי אחריותכם הבלעדית להבטיח שאתם עומדים בדרישות החוקים החלים עליכם וכי יש לכם זכות משפטית מתאימה ומלאה לעשות שימוש בתוכנה ו/או לשחק במשחקים. כל השתתפות במשחקים תהא על פי שיקול דעתכם הבלעדית והסיכון יחול עליכם בלבד. באמצעות השתתפות במשחקים, הנכם מאשרים כי אינכם רואים את המשחקים כפוגעים, בלתי הוגנים או בלתי ראויים בכל צורה שהיא. 

  3.       משחקים באמצעות כספי משחק וכסף אמיתי

  על ידי הרשמתך לשירות, תתאפשר גישתך באמצעות התוכנה שלנו, הן למשחקים ולתחרויות הנערכים באמצעות כספי משחק ("משחקים באמצעות כספי משחק") והן למשחקים ותחרויות הנערכים באמצעות כסף אמיתי ("משחקים באמצעות כסף אמיתי"). שום רכישה אינה נדרשת ואינה הכרחית על מנת לשחק במשחקים באמצעות כספי משחק, למעט עלות כלשהי העשויה להידרש כדי לקבל גישה למשחקים, עלות שתגבה על ידי ספק האינטרנט או התקשורת הטלפונית שלך, והנך רשאי לשחק במשחקים באמצעות כספי משחק, מבלי לשחק על סכומי כסף כלשהם. BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות להקפיא, לשנות, להסיר ו/או להוסיף משחק כלשהו, על פי שיקול דעתו המלא, באופן מיידי וללא מתן הודעה על כך.

  4.       רישום

  על מנת לשחק ב BackgammonMasters.com, עליך, בראש ובראשונה, להוריד ולהתקין את התוכנה ולהירשם, על מנת לפתוח חשבון אצלנו ("החשבון") וזאת, באמצעות בחירת שם חשבון ייחודי ("שם החשבון") וסיסמה, וכן באמצעות הכנסת מידע נוסף אותו נבקש בטופס ההרשמה שלנו, כגון, אך לא רק, שמך המלא, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך, מין, תאריך לידה ומספר טלפון. הנך מסכים לספק רק מידע נכון, שלם ועדכני והנך מוסיף ומסכים לעדכן מידע זה במידת הצורך, כך שהוא ימשיך להיות נכון, שלם ועדכני. בבואך לבצע הפקדה, תהליך רישום המשתתפים שלנו יכלול הזדמנות עבורך לאשר או לתקן את הפרטים אותם הכנסת במהלך תהליך הרישום ואשר אינם נכונים, או שתוכל ליצור איתנו קשר בכתובת support@BackgammonMasters.com, על מנת לידע אותנו בדבר שינויים כלשהם.

  5.      חשבון אחד לכל משתתף במשחקים

  על אף ששם החשבון שלך יכול להיות כל שם שבו תבחר, הרי שכאשר תתבקש לציין את שמך המלא, עליך לציין את שמך הרשמי כפי שהוא מופיע בכרטיס האשראי שלך או בכל שיטת תשלום אחרת, כמו גם את כתובת הדוא"ל המשמשת לביצוע אותן שיטות תשלום. אם המידע האישי שנמסר ל-BackgammonMasters.com אינו תואם בדיוק את השם המלא המופיע על גבי כרטיס/י האשראי או שיטות תשלום אחרות, המשמשות על מנת להפקיד או לקבל כספים בחשבונך, הרי שחשבונך לא יוכל להיות מחויב והוא עשוי להיות כפוף לפעולות על פי סעיף II – 1 להלן.
  אסור לך להחזיק יותר מאשר חשבון אחד ב-BackgammonMasters.com. אם יש לך יותר מאשר חשבון אחד (1) או חשבונות בשמות שונים, עליך ליצור איתנו קשר מיידי על מנת לנהל את חשבונותיך, כך שיהיה ברשותך רק חשבון אחד. אם איבדת את שם החשבון שלך או את הסיסמה, אנא צור קשר איתנו לשם ביצוע החלפה בכתובת support@BackgammonMasters.com.

  6.       כללים ודרך התנהלות המשחקים

  עליך לשחק את המשחקים על פי כללי משחק השש בש, האמורים בפרק "כללי המשחק" של אתר BackgammonMasters.com, וכן, בכל עמוד אחר של האתר, אשר מתייחס באופן מסוים והמסדיר כל אירוע, משחק או תחרות נתונים. הנך מאשר ומסכים לכך שנגבה תשלום על כל המשחקים באמצעות כסף אמיתי, כפי שנקבע בפרק התשלומים באתר BackgammonMasters.com.

  7.       גילוי תרמיות

  BackgammonMasters.com מחויב למשחק הוגן. כתוצאה מכך, איננו מאפשרים למשתתפים לעשות שימוש בשום תוכנה המסייעת לשחקני שש בש או המאפשרת לשחקנים לקבל יתרון בלתי הוגן כלשהו על פני שחקנים אחרים. BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות לבדוק תוכנות הפועלות על המחשב שלך בזמן בו פועלת תוכנת BackgammonMasters.com. במקרה שBackgammonMasters.com יקבע כי עסקת בפעילות מרמה, פעילות בלתי חוקית או בלתי נאותה בזמן השימוש בתוכנה או בזמן ההשתתפות במשחקים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצבים בהם השתמשת בתוכנות סיוע אסורות למשחקי שש בש, BackgammonMasters.com יהא רשאי לנקוט פעולה כפי שימצא לנכון, לרבות חסימה מיידית של גישתך למשחקים, סגירת חשבונך ב BackgammonMasters.com ותפיסת כל הכספים המוחזקים ב"חשבון כסף אמיתי" רלוונטי ב-BackgammonMasters.com.

  8.      עובדי החברה

  עובדים, דירקטורים, נושאי משרה, יועצים ושלוחים של BackgammonMasters.com ושל כל החברות הקשורות, אינם רשאים להירשם ל-BackgammonMasters.com ואינם רשאים לשחק או להשתתף בשום משחק, בין במישרין ובין בעקיפין. בנוסף לכך, שום בן משפחה או בן בית של האמור לעיל לא יירשם ל BackgammonMasters.com ולא ישחק במשחקים. לעניין זה, משפחה כוללת כל בן משפחה מדרגה ראשונה, כמו גם כל בן בית. נוסף על כך, עובדי BackgammonMasters.com או כל חברה קשורה, אינם רשאים בשום צורה לסייע למשתמשים רשומים כלשהם בשום צורה המעניקה למשתמש כל יתרון בלתי הוגן על פני משתמשים רשומים אחרים.

  9.      זכויות יוצרים וסימני מסחר

  המונחים (BackgammonMasters) BackgammonMasters.com, ורשת השש בש העולמית
  (World Backgammon Network) הנם סימני מסחר, סימני שירות ו/או שמות מסחר של BackgammonMasters.com או אחת החברות-הבנות שלה או בעלות רישיון מטעמה. תוכנות, תמונות, הנפשות, וידאו, אודיו וטקסט (וכן כל זכויות הקניין הרוחני בהם) המופיעים בתוכנה או באתר, שייכים לBackgammonMasters.com או לאחת החברות באשכול ו/או לבעלי רישיון מטעמנו, והנם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בזכויות אחרות של קניין רוחני.
  אינך מקבל זכויות כלשהן בחומר מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או סימני שירות, כאמור, ואסור לך להשתמש בהם ללא היתר בכתב מאת BackgammonMasters.com.

  10.  תוכנה

  הנך רשאי להתקין ולהשתמש בתוכנה על גבי דיסק קשיח או מתקן אחסון אחר ולהכין עותקי גיבוי של התוכנה, בתנאי ששימוש והעתקת גיבוי כאמור נועדו אך ורק לשימושך האישי, לצורך השתתפות במשחקים, בהתאם לאמור בהסכם זה, וכמו כן, בתנאי שההתקנה והשימוש כאמור נעשות באמצעות מחשב שבו הנך המשתמש העיקרי.

  המבנה, הארגון והקוד של התוכנה הנם סודות מסחריים בעלי ערך של BackgammonMasters.com ו/או של חברות באשכול ו/או של מקבלי הרישיון מטעמה. התוכנה מוצעת לך עם הזכות הבלעדית לשימוש בה בלבד, על מנת לשחק במשחקים המוצעים על ידי BackgammonMasters.com, בהתאם לתנאים ולתניות של האתר. כל שימוש אחר, לרבות שינוי, התאמה, תרגום, הנדסה לאחור, דה- קומפילציה, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של התוכנה או כל חלק ממנה, הנו אסור באופן מפורש.

  יצירה, פרסום והפצה של עבודות הנגזרות מן התוכנה, אסורה אף היא. כל שימוש בתוכנה לכל מטרה שהיא, מלבד לצורך התחברות לשרת שלנו, על מנת לשחק במשחקי BackgammonMasters.com, בהתאם לתנאים ולתניות של האתר, הנו אסור. הנך מסכים לכך שהתוכנה לא תישלח, תועבר או תיוצא לכל מדינה, ולא תשמש בשום צורה האסורה על ידי כל חוק, מגבלה או תקנה בני תחולה.

  11.  כספי החשבון

  לכספי המשחק אין כל ערך כשלעצמם והם מוחזקים בנפרד מן הכספים האמיתיים שבחשבונך. כספי המשחק אינם ניתנים להעברה לחשבון הכסף האמיתי ואינם ניתנים לפדיון תמורת שום סוג של מטבע.

  על מנת לשחק במשחקים בכסף אמיתי, תידרש להפקיד כספים לחשבונך באמצעות כל שיטה מהשיטות המנויות באתר BackgammonMasters.com. יכול להיות ששיטות התשלום יעודכנו, יורחבו או יבוטלו, כפי שייראה לנכון על ידי BackgammonMasters.com. כספים כאמור יופקדו לחשבונך, עם קבלתם בפועל על ידי BackgammonMasters.com או שלוחיו. בשום מקרה לא תורשה לעשות שימוש בחשבון הכסף האמיתי שלך ב-BackgammonMasters.com למטרה כלשהי, מלבד משחק במשחקים באמצעות כסף אמיתי, ובמקרה בו BackgammonMasters.com יקבע כי הפרת את ההוראה האמורה, BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות לחסום באופן מיידי את גישתך למשחקים, לבטל לאלתר את חשבונך ולתפוס באופן מיידי את כל הכספים הקיימים בחשבון הכסף האמיתי שלך.

  BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות לקבוע סכומי הפקדה מינימליים ומקסימליים, בהתאם להיסטוריה שלך בBackgammonMasters.com, שיטת ההפקדה וכן, גורמים נוספים, כפי שייקבעו על ידי BackgammonMasters.com לבדו.

  BackgammonMasters.com איננו בנק והכספים אינם מבוטחים על ידי גוף ממלכתי כלשהו.
 • העברת כספים מחשבון לחשבון שלא דרך משחקים אמיתיים אסורה בהחלט ותביא לחסימת כל החשבונות המעורבים. BackgammonMasters שומרת לעצמה את הזכות להקפיא או לסגור חשבונות החשודים בפעילויות לא חוקיות.


  כל התשלומים אל חשבונך וממנו, צריכים להתבצע בסוגי מטבע שצוינו באתר ולא ישאו ריבית. BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מסוגי המטבעות הזמינים. כל התשלומים אל חשבונך וממנו צריכים לנבוע ממקור תשלום שבו אתה רשום כבעל החשבון.

  12.   ספק שירותים אלקטרוניים –  ESP 

  על מנת לשחק במשחקים באמצעות כסף אמיתי, תידרש לשלוח כסף ולקבל כסף מאיתנו. BackgammonMasters.com  רשאי לעשות שימוש במעבדים אלקטרוניים של תשלומים של צד שלישי ו/או מוסדות פיננסיים (ESP) על מנת לעבד העברות כספים כאמור. הנך מרשה לנו באופן בלתי חוזר, במידת הצורך, להורות ל- ESP כאמור, לבצע הפקדות ומשיכות אל חשבונך וממנו, והנך מסכים באופן בלתי חוזר כי אנו רשאים ליתן הנחיות כאמור מטעמך, בהתאם לבקשותיך, כפי שניתנו באמצעות הצהרתך במקום המתאים לכך באתר שלנו. הנך מסכים להיות מחויב בתניות ותנאי שימוש אלה של כל ESP רלוונטי, ובמקרה של סתירות בין הסכם זה ובין התנאים והתניות של ESP, יגבר הסכם זה.

  13.   חלוקת מזומן

  יתרת החשבון שלך היא הסכום של הכסף האמיתי, המוחזק בחשבונך לצורך גישה למשחקי כסף אמיתי, בתוספת או בהפחתה של זכיות או הפסדים מצטברים כלשהם, לאחר הפחתת תשלום בגין דמי שימוש או דמי כניסה, ולאחר הפחתת סכומים כלשהם, אשר נמשכו על ידך בעבר, או סכומים שחולטו או נדרשו חזרה על ידי BackgammonMasters.com, עקב כל מרמה ידועה או נחשדת, או עקב הפקדות או עסקאות אחרות, אשר נדחו או בוטלו על ידי הבנק שלך או כל בנק רלוונטי של צד שלישי (בין אם כתוצאה מהעדר כיסוי, החזרות חיובים או אחרת), דמי חשבון בלתי פעיל כלשהם (ר' סעיף 14 להלן) או סכומים כלשהם, אשר אחרת ינוכו או יחולטו על פי תנאי הסכם זה ("יתרת חשבון"). בקשות לקבלת כסף מזומן הנן כפופות לכל הגבלה של שיטת הפקדה, הגבלות בונוסים, בדיקת אבטחה וכן תנאים אחרים שבהסכם זה. כל הסכומים שתמשוך יהיו כפופים למגבלות העברה ודמי טיפול כלשהם הקשורים לשיטת המשיכה שבה בחרת. אם ישנם דמי טיפול בגין משיכה, תקבל הודעה על כך לאחר בחירת שיטת המשיכה המועדפת עליך. יתרה מכך, BackgammonMasters.com רשאי לדווח ולעכב העברת סכום כלשהו מכספי הזכייה, על מנת לקיים כל חוק קיים. כל המסים הפדראליים, המדינתיים והמקומיים, המגיעים בגין זכיות כלשהן שהוענקו לך, הנם באחריותך הבלעדית, אלא אם כן נאמר אחרת על ידי BackgammonMasters.com. יתרות חשבון אינן ניתנות להעברה, החלפה או פדיון תמורת פרס אחר כלשהו. תשלום הכספים שתמשוך יתבצע באמצעות שיק, העברה בנקאית, כרטיס אשראי ו/או שיטה אחרת כלשהי בה יבחר BackgammonMasters.com, על פי שיקול דעתו המוחלט, למרות שנשתדל לבצע את העדפותיך, אשר אותן ציינת בעת ההרשמה. תשלומים יבוצעו בהקדם האפשרי, אף שעשויים לחול עיכובים כתוצאה מכל בדיקת אבטחה שננקטה על ידי BackgammonMasters.com, או מכל סיבה שבגינה BackgammonMasters.com רואה צורך בעיכוב ביצוע תשלום.

  14.  דמי חשבון בלתי פעיל

  אם לא תיכנס לחשבונך באמצעות "כניסה לחשבון", תוך שימוש בשם החשבון והסיסמה, במשך פרק זמן כלשהו העולה על 180 יום, חשבונך ייראה כבלתי פעיל ו BackgammonMasters.com יהא רשאי לחייבו בדמי ניהול בשיעור של 5$, בסופו של כל חודש קלנדרי שבו החשבון נותר בלתי פעיל, ויהא רשאי לנכות סכומים כאמור מיתרת החשבון שלך. דמי הניהול לא ייגבו אם חשבונך יופעל מחדש לפני ניכוי חודשי כלשהו.


  חלק II – חילוט; סגירת חשבון; ביטול


  1.       חילוט & סגירת חשבון

  1.1 BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות להשעות את חשבונך, להקפיא כספים כלשהם בחשבון, להפסיק את השימוש שלך בו ולנקוט אמצעים אחרים כלשהם שיידרשו, אם:

  א. הנך מפר תנאי כלשהו בהסכם זה;

  ב. הואשמת, הורשעת או נחשדת במרמה מקוונת, מרמה במשחקים או מרמה במיומנויות משחק (skillgaming).
  לעניין זה, מרמה כוללת קנוניה או פעילויות בלתי נאותות אחרות, העשויות לפגוע במשחקי BackgammonMasters.com, השרתים או המוניטין שלו.

  ג. החזרת חיובים או הכחשת רכישות או הפקדות כלשהן שעשית לחשבונך;

  ד. הפכת לפושט רגל או שנפתחו הליכים מקבילים נגדך בכל מקום שהוא ברחבי העולם.

  1.2  אם לאחר שנערכה בדיקת אבטחה:

  א. נמצא שלא עמדת בתנאי הסכם זה; או

  ב. לא סיפקת תגובות לשביעות רצון BackgammonMasters.com במסגרת זמן סבירה,
  כנקוב בבקשת בדיקת האבטחה, או תוך 30 יום אם לא צוינה שום מסגרת זמן תאבד יתרות חשבון כלשהן וחשבונך ייסגר. לא תורשה לפתוח חשבון נוסף במשך 5 שנים.


  2.       ביטול

  הנך רשאי לסגור את חשבונך ולבטל הסכם זה בכל עת, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני או יצירת קשר עמנו, בדרך כלשהי המצוינת תחת הכותרת "יצירת קשר", ואנו נגיב תוך זמן סביר, בתנאי שתישא באחריות לפעילות המתבצעת בחשבונך עד שנדאג לסגירתו. BackgammonMasters.com רשאי לבטל הסכם זה מיד עם נתינת הודעה (או ניסיון ליתן הודעה) לך בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת לנו. כאשר חשבון BackgammonMasters.com מבוטל כתוצאה מבדיקת אבטחה שנכשלה, יתרות חשבון כלשהן בחשבונך יהיו בלתי ניתנות להחזרה וייראו כיתרות שחולטו.

  חלק III – שיפוי ואחריות

  1. שיפוי

   הנך מסכים כי BackgammonMasters.com, עובדיו, נושאי המשרה בו, הדירקטורים שלו, מקבלי הרישיון, מעניקי הרישיון, הגופים הקשורים והחברות-הבנות שלו חפים מאשמה, וכן הנך מסכים לשפות אותם באופן מלא כנגד כל העלויות, ההוצאות, החבויות ונזקים כלשהם העשויים לצמוח כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידך.

  2. אחריות מוגבלת של BackgammonMasters.com

   א.      כל שימוש בתוכנה, בשרתים ומשחקים של BackgammonMasters.com ייעשה בהתאם לשיקולך, לדעתך, ותוך נשיאתך בסיכון. BackgammonMasters.com לא יישא באחריות לשום תקלות מחשב שנגרמו על ידי התוכנה או כתוצאה משימוש לרעה כלשהו של משאב כלשהו אשר הוענק לך על ידיBackgammonMasters.com.

   ב.      סיכונים כלשהם הכרוכים באיכות, בשימוש ובביצועים של כל השירותים, המשחקים והתוכנות של BackgammonMasters.com, יחולו על המשתמש.

   ג.      BackgammonMasters.com לא יישא באחריות ולא יחויב מבחינה משפטית בשום פיצויים, הפסדים, עלויות או הוצאות שנגרמו מהסכם זה או משימושך בשירותים, במשחקים או בתוכנות. BackgammonMasters.com לא יחויב אפילו אם הנזקים ייגרמו כתוצאה מרשלנות, הפרת חוזה או מסיבה אחרת כלשהי, וגם אם BackgammonMasters.com קיבל אזהרה מוקדמת לגבי אפשרות קרות הנזקים כאמור.

   ד.      BackgammonMasters.com לא יישא באחריות בגין כל בעיה בתוכנה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, באגים, וירוסים ותקלות. כמו כן, BackgammonMasters.com לא יישא באחריות לשום נזק שייגרם לציוד המחשב שלך או לתוכנות.

   ה.      BackgammonMasters.com לא נדרש לשמור גיבויים של רשתות או מערכות. כפילות כלשהי ברשתות או מערכות תהא נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של BackgammonMasters.com.

   ו.      BackgammonMasters.com לא נדרש לשמור גיבויים של רשתות או מערכות. כפילות כלשהי ברשתות או מערכות תהא נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של BackgammonMasters.com. בכל מקרה, האחריות המרבית של BackgammonMasters.com כלפיך או כלפי צדדים אחרים הקשורים בהסכם זה, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש בתשלומים או דמי שימוש בשנה הקלנדרית הקודמת.

   ז.     שום חלק בתניות ותנאים אלה אינו שולל אחריות כלשהי, העשויה להיות ל-BackgammonMasters.com במקרה של מרמה או נזקי גוף או מוות, שנגרמו כתוצאה מרשלנות של BackgammonMasters.com.  חלק IV – שונות

  1. חילוקי דעות

   תוכנת השש בש של BackgammonMasters.com פועלת תוך שימוש במחולל מספרים אקראי (Randon Number Generator - RNG) אשר נבחן על ידי רואה חשבון בלתי תלוי. באמצעות החתימה על הסכם זה, הנך מסכים לכך שכל הבדל בתוצאות בין התוכנה הפועלת על גבי החומרה שלך ובין השרת, יוכרע על סמך תוצאות השרת. יתרה מכך, התיעוד של BackgammonMasters.com יהווה סמכות סופית בקביעת תנאי השתתפותך במשחקים ובכל פעילות הנובעת מכך.

   יישוב סכסוכים

   אם יש לך חילוקי דעות כלשהם בנוגע לתוצאות המשחקים או כל פעילות אחרת בBackgammonMasters.com, עליך להגיש את תלונתך אלינו בכתב, בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האירוע, באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת: Dispute@BackgammonMasters.com. כמו כן, תוכל להגיש לנו הודעות בכתב לכתובת

   בכתובת :
   JD Lucky Skill Ltd
   תביעות משתתפים, BackgammonMasters.com,
   Atho 3 B- C, Agioi Omologotes, P.C 1087 Nicosia, Cyprus קפריסין.

   שים לב שכל התגובות יישלחו לדואר האלקטרוני שלך, כפי שהוא מופיע בחשבונך המתנהל אצלנו. ודא כי הנך מעדכן אותנו בדבר שינויים כלשהם ובדוק את הדואר האלקטרוני שלך באופן סדיר לקראת קבלת הודעות מ- BackgammonMasters.com.

  2. המחאה

   במקרה של מיזוג, רכש, מיזוג חלקי או רכש חלקי, אנו שומרים את הזכות להעביר, להמחות ולהעניק ברישיון משנה או לשעבד הסכם זה, כולו או חלקו, לכל יישות שהיא, מבלי לתת הודעה על כך, ותיחשב כמסכים להמחאה כאמור. אינך רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיך או התחייבויותיך על פי הסכם זה.

  3. זכויות צד שלישי

   למעט כל מה שאמור בהסכם זה במפורש, כי צד שלישי רשאי לאכוף בזכות עצמו תנאי מהתנאים שבהסכם זה, הרי אדם שאיננו צד להסכם זה, אינו זכאי על פי הדין הכללי או המקומי להסתמך על הסכם זה או לאכוף תנאי מתנאיו, אך דבר זה אינו משפיע על כל זכות או סעד של צד שלישי, הקיימים או הנתונים לאדם אחר, על פי דין כללי או מקומי. 

  4. ההסכם בכללותו, שינויים ותיקונים

   הנך מבין באופן מלא ומסכים להיות מחויב בהסכם זה וכפי שישונה ו/או יתוקן על ידינו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.  BackgammonMasters.com רשאי לשנות או לתקן הסכם זה בכל עת, באמצעות פרסום ההסכם המתוקן בעמוד הרלוונטי של האתר BackgammonMasters.com או בכל אתר אחר שדרכו מתאפשרת גישתך אל שירותינו. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיידי עם קבלת ההודעה ובכל מקרה, בתוך 30 יום ממועד הפרסום. אם שינוי כלשהו אינו מקובל עליך, לא נותר לך אלא לבטל הסכם זה. המשך השימוש שלך בתוכנה לאחר פרק הזמן בן 30 הימים או קבלת ההודעה על ידך, ייחשבו כקבלה מחייבת של השינוי. זוהי אחריותך הבלעדית לעיין בהסכם זה ובתיקונים לו, בכל עת בה הנך משחק.   הסכם זה וכל התנאים והתניות שבו, והמסמכים האמורים בזה, מהווים הסכם מלא ושלם בינך ובינינו, וגוברים על כל ההסכמים הקודמים ועל כל אחד מההסכמים הקודמים שנערכו בינך ובינינו.


  דף הבית | מפת האתר | שותפים עיסקיים | ספר לחבר | תנאי שימוש | מדיניות הפרטיות

        
  © 2007 BackgammonMasters.com כל הזכויות שמורות לקבוצת