Slutbrugerlicensaftale

SEKTION I – Generelt – Licens og vilkår for brug

Denne aftale ("Aftalen") bør læses af dig ("Brugeren" eller "Du/Dig") i sin helhed sammen med alle BackgammonMasters' øvrige vilkår og forudsætninger.  Bemærk venligst at Aftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem Dig og JD Lucky Skill Ltd (herefter kaldet "BackgammonMasters"), som ejer og driver Internetstedet lokaliseret på www.BackgammonMasters.com ("Site'et"). 

Ved at spille vores spil (defineret nedenfor), eller ved at klikke på "Ja"-knappen når Du installerer vores software, bekræfter du at at du har læst denne Aftale. Når du opretter en konto på BackgammonMasters.com, indvilliger Du i at følge denne Aftale, Du bekræfter at et eventuelt brud på denne Aftale kan resultere i diskvalifikation, lukning af konti, inddragelse af økonomiske midler og/eller juridiske tiltag imod Dig, som BackgammonMasters må vurdere passende og som specificeret senere i denne Aftale. Hvis du har spørgsmål angående betydningen af denne regel eller af denne Aftale anbefaler vi at du konsulterer en uafhængig advokat før Du klikker på "Ja"-knappen når du installerer BackgammonMasters' software og/eller før du fortsætter med tilmeldingsprocessen. Du bekræfter at vi med din accept af denne Aftale kan påbegynde leverancen af vores services øjeblikkeligt. Som følge heraf, vil du ikke senere være i stand til at annullere din tilmelding, når du først har tilmeldt Dig, dog med den undtagelse at du kan fratræde denne Aftale og lukke din konto som beskrevet under Sektion II – 2 – Fratrædelse, nedenfor.

1. Som beset:

Dette stykke software tilgængelig for download på Site'et ("Software'et") er licenseret til Dig af BackgammonMasters, på ikke-enerettigheds- og ikke-overførbar basis, til dit private, personlige brug og installeres "SOM BESET". Software'et tilbydes med det ene formål at tillade dig adgang til vores Services og for at spille vores Spil.

BackgammonMasters yder ikke garantier, udtrykte eller underforståede, i forbindelse med Software'et, Site'et og spillene, som alle leveres til dig "SOM BESET" og "SOM TILGÆNGELIGT," og vi yder Dig ikke nogen form for garanti eller repræsentation vedrørende deres kvalitet, egnethed for brug, fuldstændighed, eller akkuratesse. På trods af BackgammonMasters’ bestræbelser på at yde den højeste kvalitet af software til alle brugere, garanterer BackgammonMasters ikke at Site'et og serverne vil være uafbrudte, punktlige eller fejlfri, at defekter vil blive rettet eller at services fundet deri vil være fri for virus. BackgammonMasters.com kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaget af Software'et, Spillene eller serverne.

2. Vilkår for deltagelse i Spil:

Følgende brugere må ikke benytte Software'et eller deltage i Spillene:

 1. Individer yngre end 18 år.
 2. Individer yngre end den juridiske lavalder i deres jurisdiktion.
 3. Individer, som forbinder til Site'et fra jurisdiktioner fra hvilke det er ulovligt at gøre det.
 4. Individer, hvis konti er blevet permanent eller midlertidigt suspenderet af BackgammonMasters.

Spillere som tilmelder en forretningsenhed skal have autoriteten til at repræsentere forretningen i denne Aftale. Enhver spiller som svigagtigt repræsenterer en forretningsenhed vil blive holdt eneansvarlig for alle skader påført BackgammonMasters.com eller de forretninger de har repræsenteret.


Det er lovstridigt for indbyggere i Arizona, Connecticut, Florida, Louisiana, Montana, Vermont, at deltage i nogen form for kampagner eller spil om rigtige penge på vores Site.

Alle spillere forstår og accepterer at BackgammonMasters ikke kan yde Dig juridisk rådgivning eller garanti og at det, til enhver tid, er dit eneansvar at sikre at du alle love der gælder for dig og at du har lovlig ret til at bruge Software'et og/eller til at spille Spillene. Enhver deltagelse i Spillene sker på eget ansvar og risiko. Ved at spille Spillene anerkender du at ikke finder at vores Spil eller Services er frastødende, unfair eller uhæderlig på nogen måde.

3. Spil om legepenge og rigtige penge:

Ved at tilmelde dig vores Service, vil du være i stand til , via vores Software, at tilgå både spil og turneringer om legepenge og spil og turneringer om rigtige penge (spil om legepenge og spil om rigtige penge benævnes kollektivt BackgammonMasters "Spil").  Intet køb er pækrævet for at spille om legepenge, pånær omkostninger Du måtte have i forbindelse med at tilgå vores Services, opkrævet af din internet- eller teleudbyder, og du kan spille om legepenge uden at satse penge. BackgammonMasters forbeholder sig ret til at suspendere, modificere, fjerne, og/eller tilføje ethvert udbudt spil på eget initiativ med øjeblikkelig virkning og uden varsel.

4. Tilmelding:

For at spille på BackgammonMasters.com, skal Du først downloade og installere Software'et og oprette en konto hos os (en "Konto"),idet du vælger et unikt brugernavn (et "Brugernavn") og password og indtaster yderligere information, som vi beder om på vores tilmeldingsformular, såsom, men ikke begrænset til, dit fulde navn, adresse, email-adresse, køn, fødseldag og telefonnummer. Du indvilliger i alene at oplyse sande, komplette og opdaterede informationer og du indvilliger yderligere i at opdatere disse informationer som nødvendigt for at holde dem sande, komplette og opdaterede. Når du indbetaler penge, indeholder vores betalingsproces en mulighed for dig for at bekræfte eller redigere i de informationer du tidligere ha oplyst i tilmeldingsprocessen eller du kan kontakte os på support@BackgammonMasters.com for at underrette os om eventuelle ændringer.

5. Én konto pr. spiller:

Hvorimod du kan vælge dit brugernavn frit, skal du, når du bliver bedt om det, oplyse dit fulde juridiske navn, som det fremgår af dit kreditkort eller anden betalingsmetode, så vel som den email-adresse Du bruger til disse betalingsmetoder. Hvis de personlige informationer oplyst til BackgammonMasters.com ikke er PRÆCIS overensstemmende med det fulde navn på kreditkort eller andre betalingsmetoder benyttet til at indbetale eller hæve penge på din konto, bliver din konto muligvis ikke krediteret, og den kan blive udsat for handlinger beskrevet under Sektion II – 1 nedenfor. Du forbydes at være indehaver af mere end én konto på BackgammonMasters.com. Hvis du har mere end én (1) konto eller konti oprettet i forskellige navne, skal du øjeblikkelig kontakte os for at få dine konto slået sammen til én. Hvis du mister dit brugernavn eller password, kontakt os da venligst for at få dem erstattet, på support@BackgammonMasters.com.

6. Regler og procedurer for spillene:

Du skal spille Spillene i henhold til backgammonreglerne beskrevet i Hvordan man spiller-sektionen på BackgammonMasters.com og enhver anden side på BackgammonMasters.com, som specifikt omhandler og styrer hver enkelt begivenhed, spil eller turnering. Du anerkender og indvilliger i at vi opkræver et gebyr på alle spil om rigtige penge, som udspecificeret på gebyr-sektionen af BackgammonMasters.com.

7. Svindelovervågning:

BackgammonMasters tillader ikke spillere at bruge nogen form for software, som kan assistere backgammonspillere eller gøre spillere i stand til at opnå en unfair fordel i fordel til andre spillere. BackgammonMasters.com forbeholder sig ret til at overvåge software-programmer, som kører på din computer på samme tidspunkt som BackgammonMasters' software kører.

BackgammonMasters forbeholder sig også ret til at overvåge din computer og/eller klient-software for brugen af eksternt software, og retten til at undersøge dit nøjagtige spilleniveau ved at fjerne eller tilføje spil, eller gennem brug af enhver forhåndenværende teknologi, frontend og backend, inklusive, men ikke begrænset til, vores stabskontor og spil logs, og hvad enten undersøgelsen sker hver time, dagligt, tilfældigt eller når som helst BackgammonMasters finder det passende.

I tilfælde af at BackgammonMasters finder at du har deltaget i svindelagtige, ulovlige eller upassende aktiviter mens du bruger Software'et eller spiller Spillene, ínklusive men ikke begrænset til situationer i hvilke du har brugt forbudt backgammonassistancesoftware, er BackgammonMasters berettiget til at skride til handling, som BackgammonMasters finder passende, inklusive øjeblikkelig blokering af din adgang til Spil, terminering af din konto hos BackgammonMasters og inddragelse af alle økonomiske midler indestående på den relevante BackgammonMasters "Rigtige penge konto".

8. Virksomhedens medarbejdere:

Det er ikke tilladt BackgammonMasters' medarbejdere, direktører, ledere, konsulenter og agenter og alle tilknyttede virksomhedere at oprette en konto hos BackgammonMasters.com, og de pågældende må ikke spille eller deltage i noget spil, hverkend direkte eller indirekte. Yderligere er det ikke tilladt for familiemedlemmer til førnævnte eller medlemmer af førnævntes husholdninger at oprette en konto hos BackgammonMasters eller at spille Spillene. I den henseende betragtes familie som ethvert førstegradsfamiliemedlem såvel som alle medlemmer af husholdningen. Yderligere må medarbejdere hos BackgammonMasters eller enhver tilknyttet virksomhed ikke på nogen måde assistere registrerede på nogen måde som giver brugeren en unfair fordel i forhold til andre registrerede brugere.

9. Ophavsret og varemærker:

Termerne BackgammonMasters, BackgammonMasters.com, og World Backgammon Network er varemærker servicemærker og/eller firmamærker, som tilhører BackgammonMasters eller en af dennes gruppevirksomheder eller dennes licensorer. Software, billeder, animationer, videoer, audio og tekst (og enhver intellektuel ejendom i eller tilhørende samme), som optræder i Software'et eller på Site'et tilhører BackgammonMasters eller en af dennes gruppevirksomheder og/eller licensorer, og er beskyttet af ophavsret og/eller andre former for intellektuel ejendomsret. Du opnår ingen rettigheder til sådanne ophavsretslige materialer, varemærker eller servicemærker og må ikke bruge dem uden BackgammonMasters' skriftlige tilladelse.

10. Software:

Du må installere og bruge Software'et på en harddisk eller anden lagerenhed og tage backupkopier af Software'et, forudsat at sådant brug eller backupkopiering alene er til dit eget personlige brug i forbindelse med deltagelse i Spillene i overensstemmelse med denne Aftale, og yderligere, at sådan en installation og brug sker via en computer, som Du er primær bruger af.

Software'ets struktur, organisering og kildekode er værdifulde forretningshemmeligheder hørende til BackgammonMasters og/eller dennes gruppevirksomheder og/eller dennes licensorer. Software'et tilbydes dig med brugsret alene for at gøre dig i stand til at spille Spillene stillet til rådighed af BackgammonMasters i overensstemmelse med de Vilkår og Forudsætninger, som fremgår af Site'et. Enhver anden brug, inklusive modificering, efterligning, oversættelse, "reverse engineering", dekompilering eller andre forsøg på at afdække kildekoden til Software'et eller dele af det, er udtrykkelig forbudt.

Det er ligeledes forbudt at skabe, publisere og distribuere afledede produkter af Software'et. Ethvert andet brug af Software'et til noget andet formål end at forbinde til vores Server for at spille BackgammonMasters’ Spil i overensstemmelse med Site'ets Vilkår og forudsætninger er forbudt. Du indvilliger i at Du ikke vil forsende, overføre eller eksportere Software'et til noget land eller brugt på nogen vis, som er forbudt ved love, restriktioner eller reguleringer.

11. Kontoens økonomiske midler:

Legepenge har ingen værdi i sig selv og er opbevaret separat fra rigtige penge på din konto. Legepenge kan ikke veksles til rigtige penge, ej heller er de indløselige i nogen valuta.

For at spille spil om rigtige penge, skal du forinden indbetale midler til din Konto ved hjælp af en af de metoder BackgammonMasters.com stiller til rådighed. Betalingsmetoder kan blive opdateret, udvidet eller fjernet, som BackgammonMasters finder det passende. Sådanne indbetalinger vil blive indsat på din Konto efter faktisk modtagelse af midlerne hos BackgammonMasters og/eller dennes agenter. Under ingen omstændigheder vil Du få tilladelse til at bruge din Rigtig Penge-konto hos BackgammonMasters til noget andet formål end at spille spil om Rigtige Penge, og i tilfælde af at BackgammonMasters opdager at Du bryder denne regel, forbeholder BackgammonMasters sig ret til øjeblikkeligt at blokere din adgang til Spillene, terminere din Konto og inddrage alle midler indestående på din Rigtige Penge-konto.

BackgammonMasters.com ´forbeholder sig ret til at pålægge Dig minimums- og maximumsgrænser for indbetaling til Din Konto, afhængig af din historik hos BackgammonMasters, betalingsmetoden og andre faktorer, som alene BackgammonMasters fastlægger.

BackgammonMasters er ikke en bank og midler er ikke forsikret af nogen regeringsinstans.

Overførsel af midler fra en Konto til en anden på nogen anden måde end ved faktisk spil er strengt forbudt og vil resultere i suspension af alle involverede overførende og modtagende Konti. BackgammonMasters forbeholder sig ret til at suspendere enhver konto som medvirker i enhver type pengeoverførsel, vi måtte opfatte som ureglementeret.

Alle indbetalinger til og fra din Konto skal ske i de valutaer, som Site'et specificerer og vil ikke trække renter. BackgammonMasters forbeholder sig ret til at tilføje eller fjerne de tilrådighedsværende valutaer. Alle indbetalinger til din Konto skal ske fra en betalingskilde, for hvilken Du er den navngivne kontoindehaver.

12. Elektronisk Service Udbydere – ESU'er:

For at kunne spille om Rigtige Penge skal Du kunne sende og modtage penge fra os. BackgammonMasters har ret til at bruge tredjeparts elektroniske betalingsudbydere og/eller financielle institutioner ("ESU'er") for at gennemføre sådanne financielle transaktioner. Du autoriserer os uomstødeligt til, som nødvendigt, at instruere sådanne ESU'er i at håndtere ind- og udbetalinger fra din Konto, og du indvilliger uomstødeligt i at vi må give sådanne instruktioner på dine vegne i overensstemmelse med dine forespørgsler som de indsendes af dig ved hjælp af den relevente funktion på vores website. Du indvilliger i at være bundet af de brugsvilkår og -forudsætninger for hver anvendelig ESU, og i tilfælde af konflikt mellem denne Aftale og ESU'ens vilkår og forudsætninger vil nærværende Aftale være gældende.

13. Udbetalinger:

Din kontobeholdning er summen af Rigtige Penge, som står på din Konto, plus eller minus eventuelle gevinster eller tab fratrukket spillegebyrer og fratrukket eventuelle beløb tidligere hævet af dig eller beløb du har givet afkald på eller tilbageført af BackgammonMasters på grund af enhver kendt eller mistænkt svindel eller andre transkationer afslået eller annulleret af din bank eller relevante tredjeparts bank (hvad enten det skyldes utilstrækkelige midler, tilbageførsler eller andet), alle Inaktivitetsgebyrer (se sektion 14 nedenfor) eller andre beløb som på anden vis fratrukket eller er gået tabt i henhold til denne Aftale ("Kontobeholdning"). Accept af hæveforespørgsler er underlagt enhver restriktion hørende til betalingsmetoden, bonusrestriktioner, sikkerhedsgennemsyn og alle andre vilkår i denne Aftale. Alle beløb du hæver, er underlagt transaktionsgrænserne og eventuelle overførselsgebyrer tilknyttet din valgte betalingsmetode. Hvis der er et hævegebyr, vil du blive underrettet om det idet du vælger din betalingsmetode . Yderligere kan BackgammonMasters rapportere eller tilbageholde ethvert beløb af gevinsterne for at overholde eventuel gældende lovgivning. Betaling af alle føderale, statslige og lokale skatter som skal betales af dine gevinster er dit eneansvar med mindre andet specificeres af BackgammonMasters. Kontobeholdninger kan ikke overføres til, erstattes af eller veksles til nogen anden præmie. Betaling af midler som du måtte hæve kan ske ved hjælp af check, bankoverførsel, kreditkort og/eller enhver anden metode, som BackgammonMasters måtte vælge. Dog vil vi forsøge at efterkomme dine præferencer om betalingsmetode, som oplyst ved kontooprettelsen. Betalinger vil blive foretaget så snart som rimeligt muligt. Dog kan der opleves forsinkelser på grund af eventuelle sikkerhedsgennemsyn foretaget af BackgammonMasters eller af hvilken anden grund, som BackgammonMasters vurdere det nødvendigt at forsinke betalingen.

14. Bonusser and Kampagner:

BackgammonMasters forbeholder sig ret til at annullere enhver kampagne eller bonus tilbudt på ethvert tidspunkt. BackgammonMasters har eneret til at afgøre hvem der har ret til at modtage bonusser. BackgammonMasters kan stoppe ethvert kampagnetilbud på ethvert tidspunkt. Ingen kampagnebonus eller andre tilbud kan kombineres med andre tilbud.  

15. Inaktivitetsgebyrer:

Hvis du ikke logger på din Konto med dit brugernavn og password i løbende periode på 180 dage, vil din Konto blive betragtet som inaktiv, og BackgammonMasters er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 5$ opkrævet ved udgangen af hver kalendermåned hvor din Konto forbliver inaktiv og BackgammonMasters kan hæve beløbet fra din Kontobeholdning. Administrationsgebyret vil ikke længere blive opkrævet hvis din Konto reaktiveres før det månedlige gebyr er blevet trukket.  

SEKTION II – Fortabelse; Lukning af Konto; Terminering

1. Fortabelse & Lukning af Konto

1.1 BackgammonMasters forbeholder sig ret til at suspendere din Konto, indefryse midler indestående på din konto, terminere din brug og tage ethvert andet nødvendigt tiltag, hvis:

 1. Du bryder vilkårene i denne Atfale;
 2. Du er blevet sigtet, dømt eller mistænkt for online svindel eller anden form for svindelagtig adfærd. I denne henseende inkluderer svindel aftalt spil eller andre upassende aktiviteter som kunne skade BackgammonMasters’ Spil Servere eller ry.

 3. Du har foretaget "tilbageførsel af indbetalinger" eller benægtet en eller flere af de køb eller eller indbetalinger du har foretaget til Kontoen;
 4. Du går konkurs eller tilsvarende sagsføringer foregår hvor som helst i verden.

1.2 Hvis, efter gennemførsel af et sikkerhedsgennemsyn, du enten:

 1. har vist dig ikke at overholde denne Aftale; eller
 2. Ikke svarer tilfredsstillende på BackgammonMasters henvendelser inden for rimelig tid som specificeret i en sikkerhedsgennemsynsforespørgsel eller inden for 30 dage, hvis ingen tidsramme er specificeret;

Da vil din Kontobeholdning gå fortabt, og din Konto vil blive lukket. Du vi ikke få tilladelse til at åbne en ny Konto i de efterfølgende 5 år.

2. Terminering:

Du har ret til at lukke din Konto og terminere denne Aftale på et hvilket som helst tidspunkt ved at sende en email eller kontakte os ved hjælp af en af metoderne beskrevet under Kontakt os og vi vil vende tilbage inden for en rimelig tidsperiode forudsat at du er ansvarlig for aktivitet din Konto indtil en sådan kontolukning er gennemført af os. BackgammonMasters har ret til at terminere denne Aftale øjeblikkeligt og et varsel (eller forsøgt varsel) til dig på den email-adresse du har oplyst til os. Når BackgammonMasters terminerer en Konto på grund af et dumpet sikkerhedsgennemsyn, inddrages din eventuelle Kontobeholdning og dine midler fortabes.

SEKTION III – Ansvarsfraskrivelse og erstatningspligt

1. Ansvarsfraskrivelse:

Du indvilliger i at holde BackgammonMasters, dennes medarbejdere, ledere, direktører, bevillingshavere, affiliates, tilknyttede virksomheder og datterselskaber fri for skyld og indvilligere endvidere i at ikke at holde disse ansvarlige for nogen som helst omkostninger, udgifter, ansvar og skader som måtte opstå som et resultat af et brud på denne Aftale.

2. Afgrænset erstaningsansvar for BackgammonMasters.com  

 1. Enhver brug af BackgammonMasters' Software, Servere og Spil sker for dit personlige ansvar og risiko. BackgammonMasters vil ikke kunne holde ansvarlig for nogen computer fejlfunktion forårsaget af Software'et eller af nogen fejlagtig brug af nogen ressource stillet til rådighed af BackgammonMasters.
 2. Brugeren påtager sig enhver risiko involveret i kvaliteten, brugen og virkningen af alle BackgammonMasters' Services, Spil og Software.
 3. BackgammonMasters kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, tab, omkostning eller udgift opstået i forbindelse med denne Aftale eller brugen af vores Services, Spil eller Software. BackgammonMasters kan ikke holdes ansvarlig selv om skaderne opstår på grund af forsømmelse, kontraktbrud eller af nogen anden årsag selv om BackgammonMasters modtog forudgående advarsel om risikoen for sådanne skader.
 4. BackgammonMasters kan ikke holdes ansvarlig for noget problem med Software'et, inklusive, men ikke begrænset til fejl eller virus; ej heller kan BackgammonMasters holdes ansvarlig for nogen skade på din computer eller software.
 5. BackgammonMasters er ikke forpligtet til at opstille backup-netværk eller -systemer. Ethvert sådant tiltag vil i givet fald ske i henhold til BackgammonMasters’s eget skøn.
 6. Under ingen omstændigheder kan BackgammonMasters' erstatningsansvar til Dig eller andre parter involveret i denne Aftale overtige det beløb brugeren har betalt i spilgebyrer i det foregående kalenderår.
 7. Ingen dele af af denne Aftale udelukker BackgammonMasters' erstatningsansvar i tilfælde af svindel eller personlig skade eller dødsfald forårsaget af BackgammonMasters’ forsømmelighed.

SEKTION IV - Diverse

1. Tvister:

BackgammonMasters’ backgammonsoftware fungerer ved hjælp af en tilfældighedsgenerator (Random Number Generator - “RNG”), som er er blevet testet af en uafhængig auditørvirksomhed. Ved at underskrive denne Aftale, accepterer du at enhver uoverensstemmelse mellem Software'en på dit hardware og serveren vil blive afgjort af serverens data. Ydermere vil BackgammonMasters' fortegnelser være den endelige autoritet når omstændigheder omkring din deltagelse i Spillene og enhver resulterende aktivitet skal fastslås.

Afgørelse af tvister:

Hvis du er deltager i en tvist med hensyn til udfaldet af Spillene eller anden aktivitet på BackgammonMasters.com, skal du først indsende en klage til Dispute@BackgammonMasters.com inden for fjorten (14) dage efter episoden. Du kan også indsende klagen skriftligt til JD Lucky Skill Limited på adressen: Player Claims, BackgammonMasters.com, Atho 3 B-C, Agioi Omologites, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus. Bemærk venligst at svar vil blive sendt til den email-adresse, der står opført på din Konto. Husk at opdatere os hvis der sker ændringer i sagen, og check din email jævnligt for beskeder fra BackgammonMasters.

2. Overdragelse:

I tilfælde af fusion, opkøb, delvis fusion eller delvis opkøb, forbeholder vi os ret til at overdrage eller licensere denne Aftale helt eller delvis til enhver virksomhed uden varsel, og du vil være forpligtet til at følge denne overdragelse. Du kan ikke overdrage, licensere eller på nogen som helst anden vis overføre dine rettigheder eller forpligtelser under denne Aftale til andre.

3. Tredjeparts rettigheder:

Bortset fra tilfælde hvor det udtrykkelig fremgår af denne Aftale, har en person som ikke er part i denne Aftale ret til under lokal lovgivning at påkalde sig rettigheder i aftalen, men dette påvirker ikke nogen rettighed, som tredjepart måtte have uden for lokal lovgivning.

4. Fuldstændig Aftale, modifikation og tillæg:

Du forstår til fulde og indvilliger i at været bundet til af denne Aftale som modificeret eller ændret af os fra tid til anden ud fra vores egenrådige skøn. BackgammonMasters kan ændre eller modificere denne Aftale på ethvert tidspunkt ved at publisere den modificerede Aftale på den relevante side på BackgammonMasters.com eller andet website gennem hvilket du tilgår vores Services. Enhver sådan modifikation vil træde i kraft øjeblikkelig efter henvendelse til Dig og i alle tilfælde senest 30 dage etfer publiseringen. Hvis en modifikation er uacceptabel for dig, er din eneste mulighed at terminere denne Aftale. Din forsatte brug af Software'et efter udløbet af de 30 dage eller din modtagelse af besked om modifikationen vil blive tolket som bindende accept af den modificerede aftale.Det er dit eneansvar at gennemlæse denne Aftale og ændringer heri hver gang du spiller.

Denne aftale, alle vilkår og forudsætninger og dokumenterne der henvises til heri repræsenterer den fuldstændige og endelige aftale mellem dig og BackgammonMasters og erstatter alle hidtidige aftaler mellem dig og os.

Hjem | Site Map | Affiliates | Inviter en friend | Vilkår og betingelser | Diskretionspolitik
©Ophavsret BackgammonMasters.com Group 2007. Alle rettigheder forbeholdes.